REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Concurs Perie de indreptare a parului Silk'n GoBrush Mist”

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei „Concurs Perie de indreptare a parului Silk'n GoBrush Mist” denumita in continuare „Campania”, este AROBS TRADING & DISTRIBUTION SRL (“Organizatorul”), cu sediul social în, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr. 63, jud. Cluj, înregistrata la Registrul Comertului Cluj cu numarul J12/5388/04.11.2021, cod de înregistrare fiscala RO45175932.

1.2 Campania se va desfaşura conform prezentului Regulament (denumit Regulament oficial), care este obligatoriu pentru toţi participantii.

1.3 Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial al Campaniei Promotionale.

 1. DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania „Concurs Perie de indreptare a parului Silk'n GoBrush Mist”, se desfasoara in perioada 21-27 februarie 2022, inclusiv, pe pagina de Instagram Softcareshop.

 1. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La Campania „Concurs Perie de indreptare a parului Silk'n GoBrush Mist” pot participa toate persoanele fizice peste 18 ani din Romania. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentate in prezentul Regulamentul Oficial.

3.2 Nu au dreptul de participare la această campanie reglementată prin prezentul regulament angajații Organizatorului şi/sau ai societăţilor afiliate acestuia, precum și membrii familiei acestora (ex. soț/soție, părinți, frați/surori, copii).

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana care indeplineste conditiile de la art. 3 din prezentul regulament, trebuie sa lase un comentariu cu un raspuns la intrebarea: Care este produsul tău de styling favorit?, la macheta de promovare a concursului postata pe pagina de Instagram a Organizatorului, sa mentioneze doi prieteni si sa urmareasca pagina de Instagram Softcareshop. Optional pot distribui postarea in story cu tag catre pagina softcareshop.

4.2. Castigatorul va fi ales de catre Organizator Prin tragere la sorti cu ajutorul aplicatiei https://commentpicker.com/

4.3. Prin participarea la campanie, participantii isi dau acordul pentru utilizarea de catre Organizatori a datelor lor cu caracter personal (inclusiv a imaginii), in contextul desfasurarii acestei campanii.

 1. PREMIUL

5.1 Premiul Campaniei consta intr-o placa de par Silk'n GoBrush Mist in valoare de 299 RON.

 1. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

6.1. Castigatorul va fi desemnat in data de 28 februarie 2022 prin tragere la sorti.

6.2 Un participant poate fi desemnat castigator o singura data.

6.3. Organizatorul va contacta castigatorul prin intermediul contului de Instagram folosit de Participant in Campanie printr-un mesaj privat, in maxim 1 (una) zi lucratoare de la desemnarea acestora. Castigatorul este obligat sa comunice Organizatorului daca accepta premiul. Daca in urma transmiterii mesajului, castigatorul nu raspunde in termen de 3 zile lucratoare, printr-un mesaj de confirmare sau  daca refuza premiul, acesta va pierde dreptul de a primi premiul mentionat anterior si se va desemna un alt castigator. Noul castigator va fi ales prin maniera corespunzatoare descrisa la punctul 6.1. de mai sus.

6.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu desemna castigator un participant care a obtinut premiul nerespectand prezentul regulament sau inregistrandu-se de mai multe ori, folosind conturi diferite de Instagram sau conturi special create pentru participari la concursuri.

 1. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte bunuri si nici nu poate solicita modificari ale caracteristicilor premiului oferit de catre Organizator. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

 1. VERIFICAREA IDENTITATII CASTIGATORILOR

8.1. Verificarea identitatii castigatorului se va face doar pe baza unuia dintre urmatoarele documente: carte / act de identitate. Premiul se va acorda pe baza de proces-verbal de predare-primire.

 

 1. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Impozitul pentru premii  va fi retinut si virat de catre AROBS TRADING & DISTRIBUTION SRL in calitate de Organizator, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului. Participantilor la campania promotionala nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a promotiei (contravaloarea tarifelor telefonice normale pentru obtinerea detaliilor suplimentare privind Regulamentul Oficial, contravaloarea serviciilor de internet, etc.)

 1. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/ sau participant), la adresa www.softcare.ro

 1. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial, executarea Regulamentului si continuarea Campaniei Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei, existenta acesteia in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 1. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

 

 1. PROTECTIA IN CAZUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. In conformitate cu prevederile legislatiei nationale si europene aplicabile privind protectia datelor personale, Organizatorul isi asuma obligatia de a nu face disponibile catre terti in nici un fel datele personale ale participantilor fara acceptul acestora, dat in conditiile legii. Participantii raspund de corectitudinea datelor furnizate. Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere in cazul in care Participantii trimit date personale in mod eronat.

13.2 Participanții declara si garantează, prin intermediul recomandărilor realizate, ca sunt pe deplin si unic răspunzători in ce privește prelucrarea datelor personale ale persoanelor vizate in legătură cu recomandările transmise Organizatorului in baza prezentului Regulament, inclusiv in ceea ce privește imagini sau alte date cu caracter personal ale altor persoane fizice implicate in comentariul, pozele postate sau distribuirile efectuate.

In calitate de Participanți/câștigători, datele personale prelucrate in temeiul prezentului Regulament sunt: identitatea de utilizator Instagram, imaginea recomandata (care poate contine imagini cu propria persoana sau cu alte persoane vizate), date de identificare prin actul de identitate (in vederea identificarii si predarii premiului).

Durata de păstrare a datelor colectate este de 2 (doi) ani, începând de la finalizarea  campaniei promoționale.

13.3 Conform cerintelor legislatiei nationale si europene aplicabile privind protectia datelor personale si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii privitoare la comertul electronic, AROBS TRADING & DISTRIBUTION SRL se obliga sa administreze in conditii de siguranta datele personale pe care participantii le furnizeaza. Scopul colectarii datelor este extinderea retelei de client ai Organizatorului, cu privire la produsele acestuia. Organizatorul se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație statutară adecvată de confidențialitate.

13.4 Ținând seama de natura, contextul, scopul si domeniul prelucrării, Organizatorul asigura prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate securitatea datelor personale pe care le prelucrează.

13.5 Conform legislatiei nationale si europene aplicabile privind protectia datelor personale, participanții beneficiază, după caz, de dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat:

Dreptul de a fi informat înseamnă că Participantii au dreptul de a fi informati cu privire la modul în care datele acestora sunt prelucrate și motivul prelucrării.

Dreptul de acces înseamnă ca Participantii au dreptul de a obține o confirmare din partea Organizatorului că prelucreaza sau nu datele lor cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul Participantilor de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea se bazează pe un interes legitim al operatorului. Prelucrarea va fi sistata in acest caz sau va continua doar daca se va demonstra un temei legitim sau un interes al Organizatorului care prevalează drepturilor si liberaților participanților (ex: apărare in instanța). Acolo unde a fost acordat consimțământul, Participantul își poate exercita dreptul de retragere a acestui consimțământ.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că Participantii au dreptul de a solicita Organizatorului sa le fie sterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrag consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opun prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite Organizatorului verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat: Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia: a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date; b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau c) are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, acestia se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la AROBS TRADING & DISTRIBUTION SRL, str. Sapatorilor, nr. 5, Cluj-Napoca, Departamentul Marketing

De asemenea, persoana vizata ii este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei / de a depune o plangere catre ANSDPC, in contextul in care considera ca drepturile sale au fost incalcate

Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi prelucrate in contextul acestei campanii;  Postarile pe Instagram ale Participantilor sunt publice (contul de Instagram al Organizatorului) si sunt folosite de organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal,

 1. PREVEDERI LEGALE APLICABILE

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv GDPR – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 1. LITIGII

15.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Cluj-Napoca.

 1. CONTESTATII

16.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea numelui castigatorilor, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nemaifiind acceptata. Solutionarea eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior se va realiza de catre Organizator intr-un interval de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 1. ALTE REGLEMENTARI

17.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

17.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt independent de Organizator care determina imposibilitatea validarii unui castigator, de exemplu: imposibilitate cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare sau a prevederilor prezentului Regulament.

17.3. Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere in cazul in care Castigatorii desemnati si validati, nu beneficiaza de premiul oferit de catre Organizator din motive care nu tin de acesta.

17.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore înainte de a intra în vigoare.

AROBS TRADING & DISTRIBUTION SRL

Data emitere: 21.02.2022